Relacja służbowa pracownika z pracodawcą opiera się na wzajemny zaufaniu oraz przestrzeganiu przepisów zawartych w kodeksie pracy. Nie tylko na pracowniku spoczywają pewne obowiązki, również jego przełożony jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zapisów. Do jego obowiązków należy na przykład przekazanie zatrudnianej osobie świadectwa pracy.

Czym jest świadectwo pracy?

Kiedy wystawiamy świadectwo pracyTo dokument, który wystawiany jest w sytuacji, gdy pracownik odchodzi z firmy. Oznacza to, że jest ono wręczane w momencie zakończenia współpracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zostaje zwolniony, czy też odchodzi z powodu wygaśnięcia umowy i nieprzedłużenia jej. Świadectwo pracy jest wystawiane przez pracodawcę dla pracownika zatrudnionego na postawie umowy o pracę, bez względu na to, czy dana osoba była zatrudniona na pełen czy niepełny wymiar etatu. Względem takiej umowy stosowane są przepisy kodeksu pracy, o czym pracodawca powinien zawsze pamiętać.

Kiedy wystawiamy świadectwo pracy?

Pracodawca zobowiązany jest przekazania tego dokumentu odchodzącemu pracownikowi w jego ostatnim dniu pracy. Dniem tym nie musi być koniecznie dzień, w który pracownik pojawi się w formie po raz ostatni. Może to nastąpić przed zwolnieniem, na przykład, gdy pracownik zdecyduje się na wykorzystanie przysługującego mu urlopu. Dopiero po wykorzystaniu tych wolnych dni umowa o pracę zostanie z nim rozwiązana. Wielu pracodawców uważa, że na przygotowanie świadectwa pracy ma do dyspozycji siedem dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

W poprzednim roku nastąpiła jednak zmiana tego przepisu. W maju 2019 roku weszła ustawa zmieniająca poprzednie przepisy. Ustawa zobowiązuje pracodawcę do niezwłocznego przekazania dokumentu. Jeśli zdarzy się tak, że pracownik nie może osobiście odebrać swojego świadectwa pracy, pracodawca ma możliwość przekazania go osobie, która zostanie do tego celu upoważniona (pełnomocnika). Jeżeli taki pełnomocnik nie został wyznaczony, świadectwo pracy wysyłane jest pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Kiedy pracodawca nie chce wystawić świadectwa

W momencie, gdy pracodawca nie chce przekazać świadectwa pracy, pracownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie pracy. Ma wtedy miejsce roszczenie, które może mieć negatywne konsekwencje dla pracodawcy. Pracownik ma wtedy prawo do ubiegania się o odszkodowanie Negatywne konsekwencje nie grożą pracodawcy jedynie wtedy, gdy niewydanie świadectwa jest niemożliwe z winy samego pracownika czy też stało się tak na skutek działania siły wyższej. Gdy wina leży po stronie pracodawcy, pracownik ma prawo do rekompensaty w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu. Okres ten nie może jednak wynosić więcej niż 6 tygodni.

Duplikat świadectwa pracy

W momencie gdy pracownik otrzymał świadectwo pracy, ale je zgubił lub zniszczył, może zwrócić się z prośbą o wydanie duplikatu. W interesie pracownika leży gromadzenie wszystkich świadectw prac, ponieważ są one niezbędne do rejestracji w urzędzie pracy lub podjęcia zatrudnienia w kolejnej firmie. Są one też niezbędne do obliczenia przyszłej emerytury lub ustalenia wymiaru ewentualnej renty. Jeśli pracownik zamierza otrzymać duplikat świadectwa, prośba o jego wydanie powinna być wystosowana w formie pisemnej. Pracodawca powinien wydać ten dokument jak najszybciej będzie to możliwe. Kodeks pracy nie nakłada jednak żadnych ram czasowych spełnienia tej prośby.

Świadectwo pracy powinno być wystawione również w razie zgonu pracownika. Wtedy w myśl kodeksu pracy stosunek pracy wygasa automatycznie. Nie oznacza to jednak, że tedy nie jest wydawane świadectwo pracy. Rodzina posiada prawne instrumenty umożliwiające złożenie oficjalnego wniosku o wydanie świadectwa. Takie uprawniania posiada też osoba uznana za spadkobiercę zmarłego.

Kto może dostać świadectwo pracy?

Kiedy wystawiamy świadectwo pracyŚwiadectwo pracy jest dokumentem, który jest wydawany w sytuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że świadectwo pracy nie jest wydawane osobom zatrudnionym w oparciu o umowę zlecenia. Taka umowa w myśl polskiego prawa jest umową cywilnoprawną i co za tym idzie podlega przepisom kodeksu cywilnego.
Każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o sprostowanie zapisów umieszczonych w świadectwie pracy.

Najczęściej ma to miejsce w momencie, gdy obie strony kończą współpracę w nie najlepszej atmosferze. Często zdarzają się też sytuacje, gdy w świadectwie pracy pojawiają się błędy dotyczące nieprawidłowego obliczenia okresu wykorzystanego urlopu czy też nie umieszczono obligatoryjnych adnotacji dotyczących informacji o tym, że pracownik wykonywał prace w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Pracownik ma na to 14 dni od momentu otrzymania swojego świadectwa pracy. Jeszcze nie dawno na takie działanie posiadał jedynie 7 dni. Jeśli pracodawca nie uczyni stosownych zmian, sprawa może trafić do sądu pracy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here